Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng lớp học phần năm học 2020-2021

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy năm học 2020-2021

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực giảng năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần sinh viên đăng ký thi lại học kỳ 2 (do dịch Covid-19) và học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng lớp học phần, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021

Bản đề nghị về việc hủy đề thi và bài thi kết thúc học phần Khóa 1,2,3

Biên bản kiểm tra công tác chấm bài, quản lý bài thi

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy trực tuyến từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 07/02/2021

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 3 năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực giảng năm học 2020-2021

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2020 – 2021

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi năm học 2020 – 2021