VĂN BẢN CỦA BỘ GD&ĐT

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCL-KĐCLGD

Bảng hướng dẫn kèm theo Công văn 1668 thay thế Công văn 768

VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

Quyết định ban hành quy định quản lý địa chỉ E-mail Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin điện tử Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành chính sách chất lượng của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Quy định về hoạt động ĐBCL của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát ý kiến các bên liên quan trong công tác đảm bao chất lượng

Quyết định ban hành các mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan

Quyết định ban hành Quy định đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Quyết đinh ban hành Quy định về biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần