Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021 như sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 theo Biểu mẫu 17