Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020 như sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 theo Biểu mẫu 17
2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 theo Biểu mẫu 18
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 theo Biểu mẫu 19
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 theo Biểu mẫu 20
5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 theo Biểu mẫu 21
Báo cáo ba công khai năm học 2018-2019
Báo cáo ba công khai năm học 2017-2018
Báo cáo ba công khai năm học 2016-2017
Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016