Họ và tên Chức vụ Email
ThS. Lê Anh Tuấn Trưởng phòng latuan@ctuet.edu.vn 
CN. Trịnh Đình Sơn Phó trưởng phòng tdson@ctuet.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm Chuyên viên ntkdiem@ctuet.edu.vn
KS. Trần Lê Duy Anh Chuyên viên tldanh@ctuet.edu.vn
ThS. Nguyễn Hoàng Yến Giảng viên kiêm nhiệm nhyen@ctuet.edu.vn
ThS. Trần Thị Thanh Thảo Giảng viên kiêm nhiệm tttthao@ctuet.edu.vn
ThS. Đỗ Dương Phương Thảo Giảng viên kiêm nhiệm ddpthao@ctuet.edu.vn