Thạc sĩ Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng

latuan@ctuet.edu.vn

0918280455

Thạc sĩ Lê Hồng Tuyên

Phó trưởng phòng

lhtuyen@ctuet.edu.vn

0939982117

Cử nhân Trịnh Đình Sơn

Chuyên viên

tdson@ctuet.edu.vn

0914211196

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chuyên viên

ntkdiem@ctuet.edu.vn

0902772944

Kỹ sư Trần Lê Duy Anh

Chuyên viên

tldanh@ctuet.edu.vn

01218092809

Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo

GV kiêm nhiệm

tttthao@ctuet.edu.vn

0917877100

Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Kim Thoại

GV kiêm nhiệm

ndkthoai@ctuet.edu.vn

0373908123

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

GV kiêm nhiệm

nnnkhanh@ctuet.edu.vn

 0989119100