Lịch thi

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
 

Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024- Đợt 4-(CQ)

Lịch Thi Bổ Sung Học kỳ II (23-24)-Đ4 (new)
 

Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024- Đợt 3-(CQ)

Lịch Thi Bổ Sung Học kỳ II (23-24)-Đ3
 

Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024- Đợt 2-(CQ)

Lịch Thi Bổ Sung Học kỳ II (23-24)-Đ2
 

Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024- Đợt 1-(CQ)

Lịch Thi Bổ Sung Học kỳ II (23-24)-Đ1
 

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024-(CQ)-Điều chỉnh

Lịch Thi Học kỳ II (2023-2024)-Điều chỉnh
  Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 – (CQ)                    Lịch Thi Học kỳ II (2023 – 2024)
     
     

 

 

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 –  (CQ)                    Lịch Thi Học kỳ I (2023 2024)
  Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 Đợt 1-  (CQ)               Lịch Thi Bổ Sung HK1 23-24 (Đ1)
  Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 Đợt 2-  (CQ)               Lịch Thi Bổ Sung HK1 23-24 (Đ2)
  Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 Đợt 3-  (CQ)               Lịch Thi Bổ Sung HK1 23-24 (Đ3)
  Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 Đợt 4-  (CQ)             Lịch Thi Bổ Sung HK1 23-24 (Đ4)
  Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 Đợt 5-  (CQ)             Lịch Thi Bổ Sung HK1 23-24 (Đ5)

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ phụ năm học 2023-2024 – đợt 2 (CQ)                    Lịch Thi HK Phụ (2023-2024) – Đ2

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ phụ năm học 2023-2024 –  (CQ)                     LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NH 2023-2024

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 – Kỳ thi phụ – đợt 2 (CQ) Lịch Thi HKII[22-23] – Kỳ thi phụ – Đ2