Quy định tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Các biểu mẫu Tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy định về biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

Các biểu mẫu biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

Quy trình coi thi kết thúc học phần (kèm theo các biểu mẫu)

Mẫu đơn xin tạm nghỉ giảng dạy

Giấy báo dạy bù

Biểu mẫu thanh toán

Quy trình ra đề thi, sao in đề thi kết thúc học phần