Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí:

 • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Hiệu tổ chức công tác khảo thí theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất áp dụng các giải pháp hoàn thiện công tác khảo thí.
 • Chủ trì xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;
 • Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi và chịu trách nhiệm chính quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
 • Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ tổ chức thi. Quản lý và kiểm tra, giám sát tổ chức các kỳthi tự luận.
 • Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính;
 • Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.
 • Chủ trì tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên chính quy của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.
 • Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng về công tác thi, kiểm tra đánh giá cho các đơn vị.
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác coi thi kết thúc học phần.
 • Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác khảo thí.

Công tác bảo đảm chất lượng:

 • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo.
 • chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị trong trường.
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về các hoạt động đánh giá và đảm bảo chất lượng.
 • Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục về khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, học phần, giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập, tốt nghiêp và việc làm của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường.
 • Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế.
 • Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
 • Tổ chức tự đánh giá theo tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường đại học.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng theo các tiêu chuẩn tự đánh giá cấp trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá.
 • Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.