1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất về các vấn đề của hệ thống ĐBCLGD của Trường.
  2. Hội đồng đảm bảo chất lượng có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng ban hành các quyết định về mục tiêu, kế hoạch chiến lược, chính sách về chất lượng trong Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống ĐBCLGD của Trường.
  3. Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng, Hội đồng đảm bảo chất lượng về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường; phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống ĐBCLGD; chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động về ĐBCLGD theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
  4. Các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm chất lượng của đơn vị mình quản lý, tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và thực hiện cải tiến hệ thống ĐBCLGD theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong đó Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn vị có nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị về công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị.