Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023 như sau:
 
1Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 17
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 18
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 19
4. Công khai  thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 20
5. Công khai tài chính của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 21