Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng lớp học phần năm học 2021-2022

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch giảng dạy và tổ chức thi kết thúc học phần HK 2 năm học 2021-2022

Thông báo về việc lưu trữ hồ sơ minh chứng thi trực tiếp tại phòng máy vi tính học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo ứng dụng Education trong phân công coi thi

Quyết định thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2021-2022

Thông báo Kết luận tình hình thực giảng, thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ I năm học 2021-2022

Bản đề nghị thay đổi hình thức đánh giá học phần Học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo Kết luận về tình hình thực giảng, thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm học 2021-2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022

Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời tổ chức thi theo hình thức trực tuyến năm học 2021-2022 (Kèm theo Hướng dẫn)

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, II và học kỳ phụ năm học 2021-2022

Quyết định Ban hành Quy trình chấm bài thi kết thúc học phần hình thức tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự luận

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2021-2022