Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 3 năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực giảng năm học 2020-2021

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2020 – 2021

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi năm học 2020 – 2021

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 3, năm học 2019 – 2020

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019 – 2020 

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và đánh giá chất lượng môn học, học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019-2020

Về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần Học kỳ 2 và học kỳ 3 của năm học 2019 – 2020

Thông báo Điều chỉnh, tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 – 2020

Báo cáo tổng hợp các đăng ký xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi năm học 2019 – 2020

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi năm học 2019 – 2020

Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 

Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy học kỳ 1, năm học 2019 – 2020